جمعه , ۲۴ آذر ۱۳۹۶
خانه / آموزش زبان ترکی استانبولی / زمان حال استمراری در زبان ترکی استانبولی

زمان حال استمراری در زبان ترکی استانبولی

زمان حال استمراری در زبان ترکی استانبولی (Şimdiki zaman ) در فارسی همان زمان حال استمراری می باشد. فرمول ساختن زمان حال استمراری:

 

Fiil +ıyor /iyor / uyor / üyor +kişi Eki

Örnek; gelmek→ gel-iyor-um

Görmek→gör-üyor-um yazmak→ yaz-ıyor-um

bulmak →bul-uyor-um gelmek→gel-iyor-um

پسوند فاعلی در زمان حال استمراری به صورت زیر است:

جمع

مفرد

y)uz)

y)um)

sunuz

Sun

lar

*

حالتی که در بالا نوشته شده است حالت مثبت است در ادامه به فرمول منفی و سوالی میپردازیم:

حالت مثبت: Fiil +ıyor /iyor / uyor / üyor +kişi Eki

حالت منفی : Fiil +mıyor /miyor / muyor / müyor +kişi Eki

حالت مثبت سوالی: Fiil +ıyor /iyor / uyor / üyor + Soru Eki + kişi Eki

حالت سوالی منفی: Fiil +mıyor /miyor / muyor / müyor + Soru Eki + kişi Eki

زمان حال استمراری در زبان ترکی استانبولی
زمان حال استمراری در زبان ترکی استانبولی

نکات مهم در زمان حال استمراری:

۱- بن افعالی که به حرف صدادار(به جز a,e ) ختم می شوند به جای ıyor /iyor / uyor / üyor فقط yor می گیرند.

Okumak→oku-yor-um uyumak→uyu-yor-um

۲- بن افعالی که به حروف صدادار a,e ختم می شوند حروف a ,e حذف شده و با توجه به حرف صدادار قبلی به یکی از ı/i/u/ü تغییر می یابند.

anlamak→anla→anlı-yor-um dinlemek→dinle→dinli-yor-um

başlamak→başla→başlı-yor-um söylemek→söyle→söylü-yor-um

۳- فقط دو فعل demek و yemek بصورت زیر تغییر می کنند:

yemek→ye→yi-yor demek→de→di-yor

۴-برخی اوقات در مکالمات روزمره به جای زمان گسترده ( Geniş Zaman ) نیز استفاده می شود:

.Bu işi iki yıldan beri yapıyoruz

۵- برخی اوقات در مکالمات به جای زمان آینده نیز استفاده می شود:

.Ben yann geliyorum

.Biz yann pikniğe gidiyoruz

۶- در حالت سوالی فقط در مورد سوم شخص جمع جای Kişi Eki (پسوند فاعلی) با Soru Eki ( پسوند سوالی ) عوض می شود :

? Ben geliyor muyum? Biz geliyor muyuz

? Sen geliyor musun? Siz geliyor musunuz

? O geliyor mu? Onlar geliyorlar mı

اکنون کل حالت ها را برای فعل دوست داشتن (sevmek) صرف می کنیم:

منفی سوالی مثبت سوالی منفی مثبت sevmek
?sevmiyor muyum ?seviyor muyum sevmiyorum seviyorum BEN
?sevmiyor musun ?seviyor musun sevmiyorsun seviyorsun SEN
?sevmiyor mu ?seviyor mu sevmiyor seviyor O
?sevmiyor muyuz ?seviyor muyuz sevmiyoruz seviyoruz BİZ
?sevmiyor musunuz ?seviyor musunuz sevmiyorsunuz seviyorsunuz SİZ
?sevmiyorlar mı ?seviyorlar mı sevmiyorlar seviyorlar ONLAR

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *